02524400123
KVKK

KVKK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem verilmektedir. Bu kapsamdaki tüm işlemlerimiz, Anayasa ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile güvence altına alınan haklarınız dikkate alınarak hassasiyetle gerçekleştirilmektedir.

Bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca MAXRMAX Pazarlama Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 • Kişisel verileriniz, kalite standartlarımız ve otelcilik faaliyeti konusunda dikkate alınması gereken prensipler uyarınca gerçekleştirilmesi gerekli olan işlemlerin icra edilebilmesi maksadıyla,
 • Hizmetimizin geliştirilmesi için gerekli tedbir ve ölçümlerin yapılabilmesi,
 • Risk analizi ve planları, sigortacılık düzenlemeleri, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kamu kurumlarınca talep edilen bilginin sağlanabilmesi ve yine kamu kurumları, yetkili otoriteler tarafından talep edilen gerekliliklere uyum şartlarının gerçekleştirilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
 • Güvenliğin temini,
 • Pazar araştırması, hizmet ve ürün satın alma, reklam, kampanya, promosyon, tanıtım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Yönetim, organizasyon, ticari ve hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tarafımıza yapılan başvuru, şikayet, talep ve insan kaynağı süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans, muhasebe, mali ve bankacılık işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki ve ticari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Meşru bir hakkın tesisi ve hakkın korunması,
 • Bilgi güvenliği işlemlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınıza kesintisiz olarak üstün kalitede ve güvenilir ve sağlıklı bir hizmet sunulabilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, ilgili kurum veya kuruluşlarına,
 • Finansal faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla bankalar ve kredi kuruluşları ile imzalanan sözleşme hükümleri gereğince banka ve finans kuruluşlarına,
 • Ticari faaliyetlerimiz çerçevesindeki strateji belirlenmesi, insan kaynakları, mali ve idari politikaların yürütülmesi, şirket amaçlarının yerine getirilmesi maksadıyla; grup şirketleri, yöneticileri, şirket görevlileri, hissedarları, çalışanları, iş ortakları, hizmet alınan kişi veya üçüncü kişiler, danışmanlar, denetçiler, özel hukuk ya da kamu tüzel kişileri, şahıslar, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan ve bilgi paylaşımını talep eden otoriteler ile paylaşım nedeniyle yurt içi/yurt dışına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Web sitemizden ya da elektronik ortamdan ilettiğiniz müracaat, başvuru, şikâyet öneri formu dahil olmak üzere her türlü formlar aracılığıyla,
 • Veri Sorumlusuna şahsen, elden, web sitesi, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemler kullanarak ilettiğiniz her türlü bilgi ve belgeler yoluyla,
 • İmzalanan sözleşmeler ya da ticari faaliyetimiz gereklerince oluşturulan raporlama faaliyetleri vasıtasıyla,
 • İnternet sitemiz ve wifi kullanımı vasıtasıyla bağlantı bilgileri, trafik bilgileri, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, sitemizi ziyaret etmenizden, hizmetlerimizi kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan işlemler vasıtasıyla,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince toplanması zorunlu internet kullanımı gibi verilerinizin işlenebilmesi vasıtasıyla,
 • Ziyaretçi kayıt defteri, güvenlik noktalarında bulunan güvenlik kameraları, telefon, e-posta, faks, kurumsal yazışmalar ve raporlama faaliyetleri yoluyla,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla,
 • Veri Sorumlusunun ticari faaliyetini sürdürebilmesi için icra edilen ticari süreçler yoluyla,
 • İlgili mevzuat gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi sürdürülmesi, geliştirilmesi ve denetlenebilmesi sırasında,
 • Konaklama ve rezervasyon detaylarının, faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerin, çağrı merkezimizin operasyonları yoluyla,
 • Planlama, istatistik, memnuniyet anketlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması, e-postalar, sosyal medya paylaşımları ve çalışan adaylarla gerçekleştirilen görüşmeler sırasında,
 • Yazılı ya da elektronik özgeçmişin/başvuru formunun e-posta, kargo ve benzeri yöntemlerle gönderilmesi yoluyla,
 • Tarafımıza iletilen her türlü tebligat ya da gönderi üzerindeki bilgilerin işlenme alınması gerekliliği nedeniyle,
 • Kazaların engellenmesi maksadıyla gerekli uyarı ve bilgilendirme faaliyetleri için sağlığınız konusunda bize ilettikleriniz yoluyla,

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar dahilinde, ticari faaliyet sırasında kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, finansal/mali, idari işler ve iş stratejilerinin belirlenmesi, denetim ve bildirim sorumluluklarının yerine getirilmesi gibi ticari faaliyet süreçlerinde uyulması gereken yükümlülüklerimizi düzenleyen mevzuat ve hukuki kurallar gereğince toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen ve aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Kişisel Veri Sahibinin Yukarıda Belirtilen Haklarına İlişkin Başvuru Yöntemi

5.1. Yukarıda belirtilen KVKK’nın 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize (veri sorumlusuna) daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirketimize (veri sorumlusuna) iletebilirsiniz.

5.2. Başvuruda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu bulunması zorunludur.
 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

5.3. Başvurunuzu, “www.webrezervasyon.com.tr” adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yazılı ve imzalı olarak posta yoluyla ya da mail yöntemi ile [email protected] adresine elektronik ortamda iletebilirsiniz.

5.4. Veri Sorumlusunun talebinizi yanıtlamadan önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Veri Sorumlusu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu itibarla, Veri Sorumlusu ile paylaştığınız bilgilerin doğru olması sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gerekli olup hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk Veri Sorumlusuna ait olmayacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımız mevcuttur.

Haklarınızın tarafımızdan korunacağına dair bize duyduğunuz güvene teşekkür eder, sizleri ağırlamaktan her zaman memnuniyet duyacağımızı bildiririz.

KVKK

 • Kişisel Verilerin Korunması Politikası
 • İlgili Kişi Başvuru Formu
 • Gizlilik ve Çerez Politikası